Dossier Benchmark/ROM

Voor een buitenstaander is de hele discussie nauwelijks te volgen. Daarom een korte samenvatting. Meten door het afnemen van vragenlijsten kan in de GGZ de kwaliteit verhogen en de invloed van de patiënt verbeteren. Daarover is geen meningsverschil.
Het doorsturen van die gegevens naar een stichting benchmark GGZ (SBG), die op basis daarvan meent uitspraken te kunnen doen over de kwaliteit van de zorg van instellingen is wél zeer omstreden. Het is wetenschappelijk niet verantwoord dergelijke uitspraken te doen, omdat de groepen niet goed vergelijkbaar zijn. En het is onwettig en onethisch patiënten niet in te lichten en om toestemming te vragen. Het is van groot belang te komen tot een methode, die werkelijk iets zegt over de kwaliteit van de geboden behandeling. Benchmarken met ROM doet dat niet. 

Is dit een nieuw trucje om de ROM door te dwingen?
VIPP GGZ geldt voor PGO en portal

1 nov – Op 1 november is de VIPP GGZ-subsidieregeling van kracht gegaan. Die gaat over het verbeteren van gegevensuitwisseling tussen cliënt en professional en het beschikbaar stellen van informatie aan de cliënt. Dat kan via PGO of een portal. GGZ Oost-Brabant is een pilot met een digitaal cliëntenportal gestart.
Skipr Redactie

VGZ maakt foutje in contract voor vrijgevestigde ggz-aanbieders
5 sep – De Coöperatie VGZ is voorstander van het gebruik van instrumenten als Routine Outcome Measurement-vragenlijsten (ROM), schrijft de zorgverzekeraar in het contract voor 2019 voor vrijgevestigde ggz-aanbieders. In een klein aantal contracten is per ongeluk niet opgenomen dat de ‘vigerende wet- en regelgeving’ geldt, dus dat VGZ niet actief gaat handhaven op de aanlevering van ROM-gegevens. De zorgverzekeraar gaat deze bepaling alsnog in de betreffende contracten opnemen.
Skipr.nl

‘Waanzin om met Rom betere uitkomsten ggz te belonen’
17 aug – Een storm van kritiek zwelt aan op het plan van Menzis om met Rom ggz-aanbieders met betere uitkomsten financieel te belonen. Critici vinden dat de kwaliteit van de behandeling van depressie niet betrouwbaar te meten is. Voorstanders willen bij elkaar in de keuken kijken, vergelijken en patiënten sneller en beter helpen.
Zorgvisie.nl 

Nieuw kwaliteitsinstituut GGZ
21 maart – Er wordt in het voorjaar een nieuw kwaliteitsinstituut voor de geestelijke gezondheidszorg opgericht.
Dit voorjaar wordt er een nieuw kwaliteitsinstituut voor de geestelijke gezondheidszorg (ggz) opgericht. Dit is een gezamenlijk besluit van vertegenwoordigers van alle partijen in de ggz: professionals, patiënten en hun naasten, aanbieders en zorgverzekeraars. Het instituut krijgt als kerntaken de (door)ontwikkeling en implementatie van kwaliteitsstandaarden en kwaliteitsregistraties en zal onder regie van professionals en patiënten en hun naasten komen te staan. In het nieuwe kwaliteitsinstituut zullen (een deel van) de activiteiten en infrastructuur van het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ (NKO) en de Stichting Benchmark GGZ (SBG) ondergebracht worden.
Zorgkrant.nl 

StopBenchmarkROM: ‘Lever geen Rom-data aan bij SBG’
16 maart – Ggz-aanbieders moeten per direct stoppen met het aanleveren van Rom-gegevens bij de Stichting Benchmark GGZ (SBG) als daar geen uitdrukkelijke toestemming voor is gegeven door een cliënt. Dat schrijft actiecomité StopBenchmarkROM in een brief aan ggz-bestuurders.
Zorgvisie.nl

Ggz-instelling hervat delen gevoelige gegevens met databank
27 februari – Parnassia Groep, de grootste ggz-aanbieder van Nederland, hervat het delen van gevoelige behandelgegevens met een omstreden databank. Volgens Trouw doet de instelling dat zonder daarvoor expliciet toestemming van patiënten te vragen, terwijl dat volgens staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) wel moet om er zeker van te zijn dat privacy niet wordt geschonden.
telegraaf.nl  Zie ook: Persoonlijke informatie ggz-patiënt is het doelwit van ‘zorgbureaucraten’

‘Kwaliteitsinformatie Rom is onbetrouwbaar’
26 jan – De kwaliteitsgegevens in het ggz-meetsysteem Routine Outcome Measurement (Rom) zijn onvoldoende betrouwbaar, volledig en vergelijkbaar. Daardoor speelt kwaliteit nog bijna geen rol bij de zorginkoop curatieve ggz.
Dat concludeert de Algemene Rekenkamer in het rapport Bekostiging van de curatieve geestelijke gezondheidszorg. De prestatiebekostiging is in 2013 ingevoerd. De Rekenkamer nam het stelsel onder de loep om te kijken of het werkt zoals destijds de bedoeling was. Het idee achter prestatiebekostiging is dat niet langer de budgetten van zorgaanbieders uitgangspunt zijn bij de zorginkoop, maar de kosten van de behandeling per patiënt.
Maar de prestatiebekostiging maakt deze verwachting nog niet waar. De invoering heeft wel het gesprek op gang gebracht tussen verzekeraars, psychiaters en psychologen over kwaliteit.
(om verder te lezen moet je betalen op de site van Zorgvisie.nl).

Zaak Stop Rom en SBG voor de rechter
26 jun – De zaak die de stichting Stop Benchmark Rom aanspant tegen de Stichting Benchmark GGZ (SBG) komt in juli voor de rechter. Dat heeft Stop Benchmark Rom bekendgemaakt. De rechtszaak draait om de gegevensverwerking van patiënten in de geestelijke gezondheidszorg. Daar ontstond eerder dit jaar ophef over, nadat de Algemene Rekenkamer in een rapport kritisch was over de kwaliteitsmeting in de ggz. Stop Benchmark Rom, een initiatief van psychiaters, psychologen en ervaringsdeskundigen, startten een petitie om Rom niet langer als benchmark te gebruiken. Toen minister Schippers in een brief schreef dat er meer onderzoek nodig is naar het gebruik van Rom, riep GGZ Nederland haar leden in maart op om geen Rom-gegevens meer aan te leveren bij de SBG.
zorgvisie.nl

Slecht en zonder medeweten van de patiënt meten in de GGZ is verkeerd
14 jun – Aart-Jan Beekman en Bram Berkvens betogen dat het meten van de effectiviteit van behandelingen ook in de GGZ normaal zou moeten zijn (Opinie, 7 juni). Helemaal waar, maar de context waarin ze het plaatsen, is volgens Menno Oosterhoff en Jim van Os verwarrend.
Lees het hele artikel op Trouw.nl

Ggz-partijen werken aan verbetering ROM
13 jun – Een nieuw op te richten kwaliteitsinstituut moet bijdragen aan de verdere ontwikkeling van het routine outcome monitoring (ROM)-systeem. Dat hopen ggz-organisaties, die hebben besloten tot het optuigen van zo’n instituut. Stop Benchmark met ROM heeft vandaag in kort geding verzocht dat Stichting Benchmark GGZ staakt met de verwerking van ROM-gegevens.
365dayspositiveness.nl

Ook in GGZ is meten weten en dus nodig
7 jun – Er zijn twijfels aan het nut van vragenlijsten (de ROM) bij behandelingen in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Trouw berichtte over de wijze waarop GGZ-organisaties gegevens over de uitkomsten van behandelingen opslaan en delen en de privacy zouden schenden (19 mei). Volgens ons (Aartjan Beekman en Bram Berkvens) is het meten van de effectiviteit van behandelingen echter essentieel.
Trouw.nl

AP stelt onderzoek in naar Stichting Benchmark GGZ
2 jun – De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) stelt een onderzoek in naar de Stichting Benchmark GGZ (SBG). Doel van dit onderzoek is erachter te komen of het werk dat de stichting doet voldoet aan de wet- en regelgeving rondom privacy. Dat heeft de SBG in een persbericht laten weten. De afgelopen tijd ontstond er onduidelijkheid over privacywet- en regelgeving waaraan de SBG moet voldoen. De stichting laat weten dat die onduidelijkheid vooral geldt voor het begrip ‘persoonsgegevens’.
Zorgvisie.nl

Wat de ROM zegt over mijn behandeling
28 mei 2017 – Chantal Caes
De laatste tijd voeren psychiaters een hevige discussie over de ROM, de Routine Outcome Measurement. Voor wie het nog niet wist: dit is de vragenlijst die je aan het begin, tijdens en aan het eind van je behandeling invult. De naam wordt soms aangepast. Dan staat er niet ROM, maar Roqr45 of zoiets. Nou, dan weet je dus hoe laat het is.
Psychosenet.nl