Dossier hoe zorgverzekeraars en geld de GGz verpesten

Dat de zorg steeds slechter wordt en de wachtlijsten langer is niet alleen de GGz te verwijten. Zorgverzekeraars spelen een enorme invloed hierop, doordat zij bepalen wie er wel of niet betaald krijgt, welke regeltjes er gevolgd moeten worden voor betaling en niet zelden vergoeden zij zowel aan instellingen als aan cliënten een stuk minder dan ze beloven. Aan de andere kant heeft GGz zelf ook een aandeel, want waar blijft het geld dat er wél is?

Hoofdlijnenakkoorden remmen groei zorguitgaven met 2 miljard
3 jan – De uitgaven aan de zorg zullen in 2019 doorgroeien. Volgens het ING Economisch Bureau zal dat ook sneller gaan dan de groei van de economie. Dit terwijl in vier bestuurlijke akkoorden door VWS en de veldpartijen is afgesproken om de groei van de zorg in te perken. De zorgkosten zullen in de periode 2017-2021 met 16,7 miljard toenemen, zonder de hoofdlijnenakkoorden zou dat 1,9 miljard euro meer zijn.
Skipr.nl 

Medicalisering en ondoelmatige zorg in de ggz – De rol van stoornisgericht denken en vergoeden ter discussie – betaald artikel
18 dec – Lisa S.M. Eurelings en Jim van Os
De ggz kampt met steeds langer wordende wachtlijsten. Ons inziens wordt dit grotendeels veroorzaakt doordat de benadering van problemen in de ggz overwegend op stoornissen gericht is en doordat het vergoedingssysteem binnen het marktmodel aan stoornissen gekoppeld is. Tezamen werken deze factoren overbehandeling en verlening van ondoelmatige zorg in de hand. Daarnaast stellen wij dat de stoornisgerichte benadering op haar beurt in stand wordt gehouden door de huidige normen ten aanzien van maatschappelijk functioneren.
NTVG.nl 

GGZ WNB richting zwarte cijfers
11 dec – Voor het eerst sinds lange tijd, gaat instelling voor geestelijke gezondheidszorg GGZ WNB weer zwarte cijfers schrijven.Was afgelopen zomer nog de verwachting dat het jaar 2018 nog met een tekort zou worden afgesloten, nu wordt het toch ‘een zwarte nul’, zegt hoofdbestuurder Ineke Strijp. ,,We houden net wat over en kunnen dus onze afspraken met de banken nakomen. Dat is mooi.”
BNdestem.nl 

KERNCIJFERS ARBEIDSMARKT GGZ: PROBLEMEN ÉN OPLOSSINGEN IN KAART
04 dec – De ggz is een razend interessante zorgsector om in te werken. Toch heeft ook de ggz te maken met personeelstekorten. Maar hoe groot zijn deze tekorten voor nu en de nabije toekomst concreet? Hoeveel opleidingsplekken zijn er voor 2019 toegekend? En wat is er in het bestuurlijk akkoord voor de geestelijke gezondheidszorg afgesproken om de problemen op de arbeidsmarkt op te lossen? De antwoorden op deze – en andere – vragen kunt u vinden in de factsheet Kencijfers Arbeidsmarkt ggz van GGZ Nederland.

Hoofdlijnenakkoord ggz op losse schroeven door verzet gemeenten
4 dec – De Vereniging Nederlandse Gemeenten geeft geen steun aan het Hoofdlijnenakkoord voor de geestelijke gezondheidszorg (ggz). De gemeenten willen de hogere kosten die zij moeten maken gecompenseerd zien door het Rijk. Hierover hebben zij ook een brief naar de Tweede Kamer gestuurd.
Skipr Redactie

Zorgverzekeraars kwaad over stunts met iPhone in ruil voor restitutiepolis
28 nov – Een verslavingszorginstelling uit Apeldoorn heeft zich de woede op de hals gehaald van zorgverzekeraar VGZ. De zorgverlener geeft gratis iPhones weg als klanten een restitutiepolis afsluiten. Ook andere zorgaanbieders verleiden klanten met cashbacks of cadeaus om de goedkopere naturapolissen links te laten liggen. Zij kunnen meer geld bij verzekeraars declareren als hun patiënten een restitutiepolis hebben. “Het gaat om zorggeld dat gebruikt wordt voor cadeaus. Dat is natuurlijk niet de bedoeling”
Amweb.nl 

CZ stopt vergoeding ‘belachelijke’ alternatieve behandelingen
28 nov – Zorgverzekeraar CZ stopt in 2019 met het vergoeden van enkele alternatieve behandelingen in de aanvullende zorgverzekering. Uit onderzoek blijkt dat hun klanten die “belachelijk” vinden, bevestigt CZ berichtgeving van De Telegraaf.
NOS.nl 

OPINIE: Vreemd dat CZ de therapie schrapt waar ze vijf jaar aan een professionaliseringtraject gewerkt heeft, zegt Carla van Dijk, opleidingscoördinator van Ayuryoga Nederland.
Trouw.nl 

Nieuwe bekostiging acute ggz jaar uitgesteld
27 nov – Tegelijk met een nieuwe zorgstandaard zou er per 1 januari 2019 ook een nieuwe bekostiging voor de acute psychiatrie moeten komen. Dit is met een jaar uitgesteld, omdat de zorgaanbieders en zorgverzekeraars in het inkoopproces aanliepen tegen ‘interpretatieverschillen’ over de uitvoering én het onduidelijk is wat precies de personele en financiële consequenties zijn van de nieuwe zorgstandaard.
Dat schrijft een teleurgestelde staatssecretaris Paul Blokhuis in een brief aan de Tweede Kamer.
Medischcontact.nl 

NZa pakt onterechte burn-outdeclaraties hard aan
16 nov – De NZa gaat een aantal ggz-instellingen controleren op gesjoemel met declaraties voor behandelingen van burn-outs. Eerder dit jaar kreeg HSK Groep al een zware boete voor onterechte burn-outdeclaraties.
Zorgvisie.nl 

Kabinet wil lagere vergoeding voor contractloze zorg
12 nov – Het kabinet gaat het mogelijk maken om ongecontracteerde zorg tegen een nog lager tarief te vergoeden dan nu gebeurt. Dat meldt VWS-minister Hugo de Jonge in een brief aan de Tweede Kamer, die een verdere daling van de contracteringsgraad wil bestrijden. Deze maandag staat Stichting Handhaving Vrije Artsenkeuze juist voor de rechter om af te dwingen dat ongecontracteerde partijen volledig moeten worden vergoed.
Medischcontact.nl 

Hoe vaak heb ik dit niet al gezegd, en nog vaker hoe fout dit is!
Verzekeraar bepaalt waarde van BIG registraties
5 nov –  Diverse organisaties die werken met experts op het gebied van psychotherapie worden gedwongen om een Klinisch Psycholoog of Psychiater louter om administratieve redenen boven aan de zorgpiramide te plaatsen. Hiermee wordt de zorg noodgedwongen duurder en dreigt specialistentijd (Psychotherapeuten) te worden vervangen door andere, duurdere specialistentijd.
GGz.nl  

ZN: 151 extra bedden voor de beveiligde ggz
3 nov – Zorgverzekeraars hebben besloten om met ingang van 2019 de beddencapaciteit voor de beveiligde ggz landelijk te verhogen met 151 bedden. Zorgverzekeraars komen hiermee tegemoet aan de uitdrukkelijke wens van de ggz-sector, de gemeenten, het Openbaar Ministerie en de Nationale Politie in het kader van de afspraken omtrent de zorg voor personen met verward gedrag. De extra bedden voor de beveiligde ggz zijn onderdeel van afspraken met staatssecretaris Blokhuis. Het is bovendien een concrete stap in het terugdringen van de wachttijden in de ggz en het bieden van de juiste zorg op de juiste plek voor mensen met een hulpvraag op het snijvlak van zorg en veiligheid.
ZN.nl 

Zorgverzekeraars en GGZ
2 nov – Wij ontvingen veel reacties op het nieuwsbericht met betrekking tot angst voor verzekeraars in de Geestelijke gezondheidszorg. Onder meer een verdiepende reactie van een praktijkhouder in Noord Brabant geeft reden om het tragische stuk een vervolg te geven.
Naast het terugvorderen van gelden voor geleverd werk hebben verzekeraars andere middelen om zo weinig mogelijk van de publieke middelen door te betalen aan zorgverleners. Onderstaande opsomming laat zien hoe zorgverzekeraars goedkoop zorg inkopen en vervolgens duur doorverkopen aan verzekerden.
GGz.nl 

GGz Breburg en Reinier van Arkel winnen hoger beroep over tarieven
1 nov – Ook in het hoger beroep rondom de tarieven voor jeugdhulp zijn GGz Breburg en Reinier van Arkel in het gelijk gesteld. Volgens het hof in Den Bosch heeft de regio Hart van Brabant niet goed onderbouwd hoe het tot vaststelling van de te lage tarieven is gekomen.
Skipr Redactie

Amsterdamse GGZ-instelling mag in 2019 zonder tijdsregistratie werken
19 okt – Ggz-verpleegkundigen spenderen 40 procent van hun zorgtijd aan administratie. Inmiddels heeft elke ggz-afdeling van Arkin een stafverpleegkundige aangesteld om de administratieve lastendruk op zich te nemen. Zo krijgen andere verpleegkundigen meer tijd voor de patiënt. Vanaf volgend jaar mogen een paar ambulante teams, bij wijze van experiment, werken zonder tijdregistratie.
Nationalezorggids.nl 

Angst voor zorgverzekeraars in de GGZ
15 okt – Diverse GGZ instellingen met omzetten onder € 5 mln. geven aan dat het steeds moeilijker wordt om rendabel praktijk te kunnen houden. Dit blijkt uit een enquete dat GGZ.nl heeft gehouden tijdens het CELEVT congres van afgelopen 10 oktober. Vooral de toegenomen administratieve lasten en afhankelijkheid van derde partijen hebben de kosten voor het leveren van zorg de afgelopen jaren sterk verhoogd. Instellingen merken aan de andere kant dat de adviserende externe partijen ook meedenken over het verhogen van de inkomsten. Per saldo levert alle administratieve hulp een beperkt verlies omdat ook de uurprijs per behandelaar omhoog gaat. Aan het einde van de streep wordt vooral de zorg duurder, aldus een zorgverlener.
GGZ.nl 

‘Zorgverzekeraars realiseren zich niet dat ze veel psychiaters in hun eer krenken’
15 okt – Psychiater Damiaan Denys, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, vindt dat er meer begrip moet komen voor de professionele autonomie van de psychiaters.
zorgvisie.nl

EU schenkt 4 miljoen aan onderzoek mantelzorg
4 okt – Een internationaal netwerk onder leiding van twee professoren gezondheidspsychologie van het UMCG heeft 4 miljoen euro subsidie gekregen van de EU. Met die subsidie kunnen vijftien jonge onderzoekers worden opgeleid om vraagstukken op het gebied van duurzame mantelzorg op te lossen. Dat gebeurt bijvoorbeeld door psychologie en technologie te verbinden.
Skipr Redactie

Doorstarten van GGZ instelling?
30 sep – Failliete ggz instellingen starten zelden direct door. Wij vroegen ons af waarom dit het geval is. In een eerder artikel schreven wij in samenwerking met Niels Kruijthof van Kruijthof partners VOF over de waarde van een ggz instelling. Op basis van deze analyse kun je verwachten dat organisaties in de rij staan om een failliete organisatie over te nemen. Hoe komt het dan dat organisaties vaak pas na meerdere weken doorstarten en soms zelfs helemaal niet. Wij belden met juristenpraktijken met ervaring als curator bij failliete ggz instellingen. Hieruit maakten wij onderstaande opsommingen.
GGZ.nl 

Wat is een GGZ instelling waard?
27 sep – Een GGZ instelling is een bedrijf. Een bedrijf dat zich richt op zorgverlening, een maatschappelijk doel. Maar iedere onderneming moet ook financieel gezond zijn. De overheid, of beter gezegd overheden, helpen een zorgbedrijf niet wanneer deze in zwaar weer komt te zitten. Tenminste, niet de zorgbedrijven waar minder dan 500 mensen werkzaam zijn. Dat is gebleken uit de voorbeelden van de afgelopen jaren. Het grootste voorbeeld is Firenze zorg dat in 2017 failleerde.
GGz.nl 

Prinsjesdag 2018: dit zijn de plannen

Bevestigd: hoge zorgkosten zorgen wederom voor hogere zorgpremie
18 sep – Jaarlijks raamt het kabinet de hoogte van de zorgpremie voor het komende jaar. De daadwerkelijke premie voor 2019 wordt pas uiterlijk in november 2018 vastgesteld door de zorgverzekeraars. Voor 2019 raamt het kabinet de zorgpremie op 1432 euro per jaar. Dat komt neer op ongeveer 10 euro extra per maand, of 124 euro op jaarbasis. Ruim 50 euro hiervan wordt veroorzaakt door hogere lonen en prijzen. Het leveren van meer zorg en nieuwe behandelingen, medische hulpmiddelen en medicijnen zorgt voor ongeveer 30 euro aan groei. Diverse media pikten vorige week al op dat de zorgpremie zou stijgen. Dat meldt Rijksoverheid.
Nationalezorggids.nl 

Hoofdlijnakkoorden leverden drie miljard euro besparing op
13 sep – De hoofdlijnakkoorden voor medisch-specialistische zorg, huisartsenzorg, ggz en wijkverpleging hebben in de periode van 2012 en 2017 gezorgd voor zo’n drie miljard euro besparing op uitgaven in de curatieve sector. Dat meldt minister Bruno Bruins (Medische Zorg) aan de Tweede Kamer.
Medischcontact.nl

‘Medezeggenschapswet leidt tot meer regeldruk en hogere kosten’
11 sep – Het wetsvoorstel waarmee de medezeggenschap in zorginstellingen wordt geregeld, kan leiden tot hogere kosten en een toename van de administratieve lastendruk. Dit schrijft de Brancheorganisaties Zorg (BoZ) in een brief aan de Tweede Kamer. De koepelorganisatie vraagt in de brief om wijziging van het wetsvoorstel.
Skipr.nl 

Ook psychologen vinden nieuwe zorgfraudewet te ver gaan
23 aug – Ook de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP) heeft twijfels bij het wetsvoorstel voor de aanpak van zorgfraude dat momenteel voorligt. De vereniging is net als artsenfederatie KNMG van mening dat de nieuwe fraudewet een onnodige inbreuk op het beroepsgeheim betekent.
Skipr.nl

Tien grootste ggz-instellingen zien omzet toenemen tot €2,5 miljard
22 aug – Nederlands tien grootste ggz-instellingen (ja, juist de matties van Menzis) zagen hun gezamenlijke omzet het afgelopen jaar toenemen tot €2,5 miljard. Hiermee realiseerden ze een gemiddelde omzetstijging van 3,2%. Dankzij deze positieve resultaten wisten de instellingen ook hun schuldpositie aanzienlijk te verbeteren: terwijl er sprake was van beddenafbouw en tarievendruk, wisten bijna alle aanbieders groei te realiseren en kwamen ze allemaal uit de rode cijfers.
Consultancy.nl

Zo bepalen verzekeraars de prijs van een behandeling
13 aug – Zorgverzekeraar Menzis heeft unieke afspraken gemaakt met 18 GGZ-instellingen. Die krijgen voor bepaalde behandelingen niet meer alleen betaald per afspraak, maar ook op basis van de effectiviteit. Hoe komt zo’n zorgafspraak tot stand?
Het bepalen van de prijs is een complex spel tussen de zorgverzekeraars, de overheid en de zorgverleners, zoals bijvoorbeeld ziekenhuizen een ggz-instellingen.
RTLZ.nl

Gemeentes bang geld te verliezen met de overgang naar Wlz
9 aug – De gemeenten zijn bang dat de openstelling van de Wlz voor mensen met een psychische stoornis zal leiden tot oprekking van de indicaties en een te grote toestroom in de Wlz. Voor iedere extra persoon die van Beschermd wonen in de Wmo instroomt in de Wlz verdwijnt er 60.000 euro per jaar structureel uit het Wmo budget van die gemeente.
Zorgvisie.nl
Zie ook: Langdurige zorg: vanuit de Wlz, Wmo of Zvw?

En: NVvP hamert op behoud eigen psychiater Wlz-cliënten
6 aug – Ggz-patiënten die door een wetswijziging hun zorg voortaan via de Wlz vergoed krijgen, moeten desgewenst hun eigen psychiater kunnen behouden. Dat wil de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP).
Medischcontact.nl

‘Zorgfraudewet geeft te veel ruimte aan onderbuikgevoel’
8 aug – ‘Zorgfraudewet geeft te veel ruimte aan onderbuikgevoel’
Een wetsvoorstel om zorgfraude aan te pakken stuit op kritiek van diverse kanten. Artsenfederatie KNMG noemt de wet een ondermijning van het medisch beroepsgeheim. GGZ Nederland, ActiZ en de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) stellen dat de wet onvoldoende waarborgen bevat om te voorkomen dat zorgaanbieders onterecht of te snel worden aangemerkt als frauderend.
Skipr.nl
Zie ook de Kamerbrief over de aanpak van fouten en fraude in de zorg
en de bijlage “rechtmatige zorg

VNG: kabinet verrekent zich met overheveling ggz naar Wlz
7 aug – Het kabinet denkt een half miljard euro te kunnen besparen op de Wmo-bijdrage aan de gemeenten als gevolg van de overheveling van de zorg voor mensen met langdurige psychiatrische problemen naar de Wlz. Volgens de gemeenten een “te hoge raming”. Ze waarschuwen voor negatieve financiële consequenties en uitholling van de ondersteuning van kwetsbare burgers.
Skipr.nl

LVVP: verzekeraars beperken aanspraak op verzekerde ggz
25 jul – Patiënten en zorgaanbieders in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) zijn klaar met de willekeurige vergoedingen van vervolgtrajecten bij de gz-psycholoog. Zorgverzekeraars lijken arbitrair om te gaan beleidsregels, met als gevolg dat de ene het traject wel vergoedt en de ander niet. Volgens de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten beperken verzekeraars sommige verzekerden hun aanspraak op verzekerde zorg.
Nationalezorggids.nl

‘Wirwar aan regels leidt tot onzekerheid in ggz’
20 jul – De ene zorgverzekeraar vergoedt een vervolgtraject bij de gz-psycholoog wel, de andere niet. Het willekeurig toepassen van beleidsregels leidt tot onrust en onzekerheid bij patiënt en zorgaanbieder in de ggz. Dat schrijft de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP) in een open brief.
Skipr.nl

Patiënt de dupe van losse contracten ggz
20 jul – De geestelijke gezondheidszorg fragmenteert door de vele zelfstandige psychologen en psychiaters. Daar is de cliënt niet bij gebaat, betoogt Ameon Struijk, hoofd behandeling van de forensische polikliniek ForAm.
Trouw.nl

Extra gelden voor opleidingen ggz verdeeld
20 jul – De extra gelden uit het ggz-akkoord zijn verdeeld over de deelnemende partijen.In het akkoord, dat eerder deze maand werd gesloten, zijn afspraken gemaakt over het terugdringen van de wachtlijsten in de ggz. Onderdeel van de afspraken is een extra investering van 20 miljoen euro voor extra opleidingen in 2019.
Deze extra opleidingsplaatsen moeten helpen de ontstane wachtlijsten te verkleinen. Dat lukt alleen met voldoende goed opgeleide professionals.

Extra opleidingsplaatsen in 2019 als gevolg van de investering:
– 185 gz-psychologen (tweejarige opleiding)
– 8 psychiaters (viereneenhalfjarige opleiding)
– 9 verslavingsartsen (tweejarige opleiding)
– 7 verpleegkundig specialisten (driejarige opleiding)
– 16 verpleegkundig specialisten (tweejarige opleiding)
– 82 sociaal-psychiatrisch verpleegkundigen (anderhalfjarige opleiding)
– 188 hbo-verpleegkundigen (reservering extra stageplekken)
psynip.nl

Extra geld naar forensische zorg
16 jul – Forensisch-psychiatrische afdelingen (FPA’s) en klinieken (FPK’s) krijgen extra geld om meer personeel aan te trekken en administratiedruk te verlagen. Dat is vastgelegd in een meerjarenafspraak voor forensische zorg.
Medischcontact.nl

HOOFDLIJNENAKKOORD GGZ GETEKEND!!
11 jul – In Den Haag zette voorzitter Jacobine Geel namens GGZ Nederland haar handtekening onder het hoofdlijnenakkoord voor de geestelijke gezondheidszorg. Vorige week stemden de leden van GGZ Nederland in met het onderhandelaarsakkoord en de afspraken die gemaakt zijn over de arbeidsmarkt, opleidingen, regeldruk en zorg op de juiste plek.
Rijksoverheid.nl

Zie ook: Betrokken partijen ondertekenen hoofdlijnenakkoord ggz
Het hoofdlijnenakkoord over de toekomst van de geestelijke gezondheidszorg (ggz) is getekend door staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) en twaalf partijen uit de geestelijke gezondheidszorg en het sociaal domein. Ze hebben afspraken gemaakt om de kwaliteit en de toegankelijkheid van de ggz verder te verbeteren.
Skipr.nl

Zorgfraude 2017 met miljoenen toegenomen
21 jun – In 2017 is er zo’n 27 miljoen euro gefraudeerd met zorggeld. Dat is ruim 8 miljoen euro meer dan in 2016. Dat meldt Zorgverzekeraars Nederland op basis van onderzoek naar zorgfraude. Zorgverzekeraars hebben vorig jaar in totaal 1146 fraudeonderzoeken afgerond. In 311 gevallen (27 procent) is er zorgfraude vastgesteld. Het gemiddeld onterecht gedeclareerd bedrag bedraagt 86.891 euro in 2017. In 2016 was dit 59.129 euro. Dat blijkt uit de donderdag gepubliceerde controle- en fraudecijfers van Zorgverzekeraars Nederland.
Zorgvisie.nl

Uhu fraude… Het is ook niet meer dan logisch als declareren van zorg zo moeilijk wordt gemaakt en de hele sector onder enorme druk staat door zwart gemaakt te worden in de media..

IGJ en NZa pakken lange wachttijden ggz aan
1 jun – De Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gaan veel strikter handhavend optreden tegen zorgaanbieders en zorgverzekeraars die onvoldoende werk maken van het terugdringen van de wachttijden in de ggz. Dat heeft staatssecretaris Paul Blokhuis van VWS aangekondigd in het Kamerdebat over de ggz op 31 mei.
Zorgvisie.nl

Dat is nodig want: Wachttijden ggz nog zeker tot medio 2019
31 mei – Ggz-aanbieders, zorgverzekeraars en de organisatie voor ggz-patiënten hebben meer tijd nodig om de wachttijden in de ggz terug te dringen. Dat gaat niet lukken voor medio 2019 staat in het gezamenlijke actieplan.
zorgvisie.nl

Ggz-aanbieder krijgt boete van vier ton voor onterechte burn-outdeclaraties
31 mei -De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de grote ggz-aanbieder HSK Groep een boete van 400 duizend euro opgelegd voor stelselmatig onrechtmatig declareren in de jaren 2013 tot 2016. HSK heeft volgens de zorgtoezichthouder de kosten van behandelingen voor burn-outs door zorgverzekeraars laten vergoeden, terwijl deze op basis van de zorgverzekeringswet niet gedeclareerd kunnen worden door de ggz.
Volkskrant.nl

Ook op LinkedIn was dit een onderwerp voor discussie. Zo werd er gevraagd naar welke diagnose anderen gegeven zouden hebben. Want waarom? Zonder diagnose uit onze ‘bijbel’- de DSM-V mogen behandelingen niet gedeclareerd worden bij de zorgverzekeraar. Een burn-out staat er niet in, maar een OSS wel. Een huisarts moet doorverwijzen bij burn-out klachten, maar de specialistische GGz kan het geld ervoor vergeten.. Lekker dubbel dus. Hiermee vallen mensen met (werk)stressklachten weer eens mooi buiten de boot en krijgen ze pas hulpverlening als het veel te laat is. Maar hej, wat boeit dat? Dan plakken we er toch gewoon het stempeltje verward op..

ACTIEPLAN ‘(ONT)REGEL DE ZORG’ ONTDOET DE ZORG VAN OVERBODIGE BUREAUCRATIE
23 mei – Ministers Hugo de Jonge en Bruno Bruins en staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid komen vandaag met een actieplan om de zorg te ontdoen van overbodige bureaucratie. Het plan ‘(Ont)Regel de zorg’ zet in op minder regels voor zorgverleners en meer tijd voor de patiënt. Dat meldt Rijksoverheid.
Nationalezorggids.nl

Tekorten Sociaal Domein dit jaar nog niet opgelost – College stuurt oorzaken en mogelijke oplossingen naar gemeenteraad
18 mei – Zwolle – Vlak voor de verkiezingen werd de Zwolse gemeenteraad plots geïnformeerd over een tekort van 6 miljoen in het Sociale Domein. En in de komende twee jaar kon dat tekort zelfs oplopen richting de 10 miljoen per jaar. De raad was hier zo boos over dat ze twee dagen voor de verkiezingen nog een spoeddebat eiste en kreeg. De verantwoordelijke wethouders – Anker, Meijerink en Brink – beloofden in dat debat op zoek te gaan naar de oorzaken en met maatregelen te komen om verdere tekorten te beperken. Deze week stuurde het College van B&W een document naar de raad waarin die uitleg en voorgestelde maatregelen staan. Vooruitlopend op die maatregelen geeft wethouder Ed Anker al aan dat het tekort dit jaar niet geheel opgelost kan worden.
Rtvfocuszwolle.nl

Minder adminstratie: ZN introduceert Uniforme Declaratieparagraaf
11 mei – Vanaf contractjaar 2019 gaan zorgverzekeraars voor het eerst uniforme bepalingen gebruiken voor declaraties. Het gaat om contracten in de eerstelijnszorg en de ggz. De declaratieparagraaf in de contracten is dan bij alle zorgverzekeraars hetzelfde. Dat leidt tot veel minder administratieve lasten, want zorgaanbieders hoeven niet telkens te zoeken naar verschillen in contracten. Maar ook voor zorgverzekeraars levert dit een lagere lastendruk op. De uniforme opzet werkt voor meerdere sectoren wat opstellen en onderhouden van contracten vergemakkelijkt. De Uniforme Declaratieparagraaf 2019 is een aanvulling op de Algemene Bepalingen voor de zorginkoop eerstelijnszorg en de ggz die vorig jaar zijn geïntroduceerd. Ze gelden overigens niet voor meerjarenafspraken.
Skipr Redactie

Verzekeraar steekt wachtlijstgeld in zak
9 mei – Verzekeraars mogen van staatssecretaris Blokhuis geld dat bestemd is voor het verminderen van wachtlijsten inzetten zoals ze zelf willen. Bijvoorbeeld om premies te verlagen. Omdat de zorgverzekeraars sturen ‘op de kwaliteit én de doelmatigheid van zorg in termen van prijs en volume’ door het sluiten van contracten met zorgaanbieders, mogen zij een lagere premie bij hun verzekerden in rekening brengen. Het is onduidelijk hoe de staatssecretaris dit bedoelt maar daar moeten we het mee doen, zo lijkt het.
GGz.nl

Financiële claims tegen zorgaanbieders stabiliseren zich
9 mei – Schadelastverzekeraar Centramed heeft in 2017 in totaal 863 claims gekregen met een totale schadelast van 29,9 miljoen euro. In 2016 ging het om 870 meldingen met een schadelast van 30,3 miljoen euro. Wel is er een verschuiving van het aantal claims tegen ggz-instellingen naar algemene ziekenhuizen.
Skipr.nl

Zorgstop Asten – Geestelijke gezondheidszorg onder druk
4 mei – ASTEN – Inwoners met zwaardere geestelijke problematiek kunnen voorlopig niet in de eigen gemeente Asten terecht. De wachtlijsten bij lokale zorgverleners lopen dusdanig ver op, dat sommige al vroeg in het jaar noodgedwongen een patiëntenstop invoeren. Zo ging de deur voor CZ-verzekerden bij Psoas in Ommel afgelopen februari al dicht. CZ – de grootste verzekeraar in de regio – stelt dat mensen altijd elders terechtkunnen, desnoods wat verder van huis.
peelbelangonline.nl

Ggz zet plots in op meer bedden, terwijl overheidsbeleid was gericht op afbouw
3 mei – Hoewel het de bedoeling was om het aantal bedden in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) af te bouwen, drong staatssecretaris Paul Blokhuis aan op het vrijmaken van bedden voor mensen die gevaarlijk verward gedrag vertonen. Opmerkelijk, maar wel begrijpelijk, vindt hoogleraar Hans Kroon van Universiteit Tilburg. De aanpak lost niet alle problemen in de ggz op, maar het kan de ambulante zorg mogelijk de benodigde oppepper geven.
Nationalezorggids

Kan de zorg de lastige patiënt nog aan?
25 apr – Onrust over misstanden in verpleeghuis De Leeuwenhoek en twee debatten vandaag in de Kamer. Fysiek en verbaal geweld in de zorg is een thema in politiek Den Haag. Drie vragen over omgaan met agressie in de zorg.
Trouw.nl

Hoewel het verband tussen een personeelstekort en geweld door of tegen personeel niet cijfermatig hard te maken is, noemt Gerben Bergsma dat toch aannemelijk.

Aandacht voor onveilige werksituaties in de ggz: Woensdag 25 april debatteert de Tweede Kamer over veiligheid in de zorg.
20 apr – GGZ Nederland en haar leden willen een bijdrage leveren aan een veilige en inclusieve samenleving. Hiervoor moeten we medewerkers in de ggz een veilig werkklimaat bieden. Maar die veiligheid staat onder druk. Een toegenomen werkdruk en regeldruk zorgen dat er minder tijd en mensen zijn voor de zorg. En minder tijd en mensen betekent meer risico’s op het maken van fouten of aandacht voor het signaleren van onveilige situaties. Die cirkel willen we doorbreken.
zorgkrant.nl

Kabinet is helemaal klaar met massale zorgfraude
19 apr – Het kabinet wil nog deze regeerperiode de fouten en fraude met zorgdeclaraties fors terugdringen. Zo gaan ‘waakhonden’ in de gezondheidszorg beter gegevens uitwisselen en komt er een waarschuwingsregister waarin bekende fraudeurs staan.
Dat blijkt uit het plan ‘Rechtmatige Zorg – Aanpak van fouten en fraude 2018-2021’ dat zorgminister Hugo de Jonge donderdagochtend heeft gepresenteerd. De focus daarin ligt op vijf sectoren: medisch-specialistische zorg, geestelijke gezondheidszorg, mondzorg, wijkverpleging en het persoonsgebonden budget.
Limburger.nl

‘Kabinet te afhankelijk door zorgakkoorden’
18 apr – Het kabinet moet zijn eigen zorgbeleid bepalen, en zich niet te afhankelijk maken van zorgaanbieders en zorgverzekeraars door het overleg over de inhoud van zorgakkoorden. Dat zegt hoogleraar gezondheidseconomie Wim Groot van Maastricht University in de aanloop naar nieuwe bestuurlijke hoofdlijnenakkoorden.
Medischcontact.nl

GGZ WNB financieel goed op weg
18 apr – GGZ WNB wist vorig jaar een half miljoen meer te besparen dan bank en zorgverzekeraar hadden opgelegd.
De jaarrekening 2017 komt uit op een tekort van 1,2 miljoen, terwijl 1,7 miljoen de bancaire opdracht was. Maar of het streven wordt gehaald om dit jaar op nul uit te komen, is nog zeer de vraag. Dat komt, zegt bestuurder Ineke Strijp doordat de organisatie nog steeds meer zorg levert dan de zorgverzekeraar vergoedt. ,,De behandelnorm voor een patiënt is bijvoorbeeld 1.200 uur per jaar, maar wij leveren 1.500 behandeluren per jaar. We zetten dit jaar dus in op het terugbrengen van onze dienstverlening naar de landelijke norm.”
BNdestem.nl

VIPP-PROGRAMMA VOOR GEGEVENSUITWISSELING GGZ KOMT DICHTERBIJ
17 apr – De inzet van een VIPP-variant voor de ggz neemt meer concrete vormen aan. Staatssecretaris Paul Blokhuis van VWS liet afgelopen februari in een brief aan de Tweede Kamer weten dat zo’n programma noodzakelijk is om digitale ontsluiting van medische en patiëntgegevens in de geestelijke gezondheidszorg sneller vorm en inhoud te geven. De VIPP-GGZ regeling moet instellingen hierin financieel ondersteunen.
ICTHealth.nl

Sjoemelen en frauderen: FTM zoekt de grootste ‘Zorgcowboys’
16 apr – FTM begint een nieuw dossier: de Zorgcowboys. We gaan op zoek naar mensen die financieel beter worden van het misbruiken van de wet- en regelgeving in de zorg: door wie stijgt uw rekening onnodig? Help ons om ze op het spoor te komen, van de kleinste sjoemelaars tot de grootste fraudeurs.
ftm.nl

Ggz wegbezuinigd? De uitgaven zijn juist gestegen (en de crisisdienst hoeft minder vaak op te treden)
6 april – Het beeld dat de bezuinigingen op de geestelijke gezondheidszorg (ggz) leiden tot een toenemende overlast van ‘verwarde personen’, klopt niet zegt seniorbeleidsadviseur ggz Jaap van der Rijst van Zorgverzekeraars Nederland. De uitgaven (voor volwassenen) zijn de laatste vier jaar juist met 10 procent gestegen. Daarnaast hoeven medewerkers van de ggz-crisisdiensten minder in actie te komen.
cijfers en grafieken: Volkskrant.nl

Nieuwe bekostiging acute ggz
26 maart – De financiering van de zorg voor patiënten met een psychiatrische aandoening verandert. De bekostiging van een crisisdienst verloopt de eerste 72 uur niet meer via dbc’s, maar via een regionaal budget. Op die manier moet versnippering van het aanbod worden voorkomen.
Zorgvisie.nl

Nieuw kwaliteitsinstituut GGZ
21 maart – Er wordt in het voorjaar een nieuw kwaliteitsinstituut voor de geestelijke gezondheidszorg opgericht.
Dit voorjaar wordt er een nieuw kwaliteitsinstituut voor de geestelijke gezondheidszorg (ggz) opgericht. Dit is een gezamenlijk besluit van vertegenwoordigers van alle partijen in de ggz: professionals, patiënten en hun naasten, aanbieders en zorgverzekeraars. Het instituut krijgt als kerntaken de (door)ontwikkeling en implementatie van kwaliteitsstandaarden en kwaliteitsregistraties en zal onder regie van professionals en patiënten en hun naasten komen te staan. In het nieuwe kwaliteitsinstituut zullen (een deel van) de activiteiten en infrastructuur van het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ (NKO) en de Stichting Benchmark GGZ (SBG) ondergebracht worden.
Zorgkrant.nl

Aanbieders langdurige zorg kunnen kosten vergelijken
21 maart – Ruim 680 zorgaanbieders hebben informatie over kosten, inzet van personeel en productie aangeleverd.
In 2017 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit onderzoek gedaan naar de kosten voor zorg onder de Wet langdurige zorg (Wlz). KPMG heeft het onderzoek uitgevoerd. Voor het onderzoek zijn de gemiddelde kostprijzen berekend van de aanbieders van ouderenzorg (v&v), gehandicaptenzorg (ghz) en langdurige geestelijke gezondheidszorg (ggz).
Ruim 680 zorgaanbieders hebben informatie over kosten, inzet van personeel en productie aangeleverd. Op basis van deze gegevens, die betrekking hebben op 2016, zijn de kostprijzen voor bijna alle Wlz-prestaties en de 3 eerstelijnsverblijf-prestaties berekend. Eind januari is het eindrapport met de resultaten van het kostenonderzoek gepubliceerd. De resultaten zijn tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de NZa en de koepels ActiZ, BTN, VGN en GGZ Nederland.
Zorgkrant.nl
Skipr.nl

Vrijgevestigde ggz-aanbieders selectiever bij sluiten contracten met zorgverzekeraars
6 maart – Vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten kijken kritischer naar contracten van zorgverzekeraars. De contracteerbereidheid neemt onder deze groep af. Dat blijkt uit een enquête die de LVVP onlangs onder haar leden hield.
Met name de krappe omzetplafonds werken beperkend op de capaciteit. Daarnaast leiden ze tot lange aanmeldwachttijden. Verzekeraars die hun zorgplicht serieus nemen en ook in de toekomst voldoende kwalitatief verantwoorde zorg willen inkopen, zullen hun contracten, in het kader van een gezonde zorgmarkt, aantrekkelijker moeten maken voor ggz-aanbieders.
Zie het ook overzicht op medicalfacts.nl

Zorgverzekeraars vergoeden minder dan ze zeggen: ‘Patiënt loopt miljoenen mis’
5 maart – Zorgverzekeraars vergoeden soms wel 40 procent minder dan dat ze zeggen, stelt stichting Zorghuis.
Bijna alle zorgverzekeraars vergoeden volgens de Stichting Zorghuis minder voor niet-gecontracteerde zorg dan ze zeggen in de polis. Vooral als het gaat om vergoedingen voor fysiotherapie, logopedie en ggz lopen consumenten naar schatting miljoenen mis, stelt de stichting. “Een schande.”
RTLNieuws.nl

En natuurlijk ontkennen de zorgverzekeraars:
“VGZ voelt zich ten onrechte aangevallen. “Wij vergoeden zelfs meer dan het gemiddelde tarief aan zorgaanbieders waarmee wij geen contract hebben. Zorghuis berekent het gemiddelde tarief verkeerd”, laat een woordvoerder weten.”
Limburger.nl

NZA herkent zich niet in kritisch artikel over samenwerking met verzekeraars
27 feb – In een artikel in Zorgvisie uiten een paar zorgaanbieders stevige kritiek op de zorginkoop door zorgverzekeraars. Zij wijzen daarbij expliciet op de rol die de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) volgens hen zou moeten hebben. En vinden dat de Zorgautoriteit te mild is voor verzekeraars. De NZa laat weten zich niet te herkennen in het beeld dat geschetst wordt en vindt het jammer dat het niet de mogelijkheid kreeg om inhoudelijk op het artikel te reageren. Volgens de Zorgautoriteit doet het artikel geen recht aan de medewerkers van toezicht en handhaving die zich met hart en ziel inzetten voor goede, betaalbare en toegankelijke zorg. Dat meldt de Nederlandse Zorgautoriteit.
Nationalezorggids.nl

CAO GGZ algemeen verbindend verklaard
21 feb – De Cao GGZ 2017-2019 is algemeen verbindend verklaard door de minister van SZW. Dat betekent dat de cao-afspraken nu van toepassing zijn op alle werknemers in de ggz die onder de werkingssfeer van de cao vallen.
Als een cao wordt afgesloten, dienen de cao-partijen doorgaans samen een verzoek in om deze algemeen verbindend te verklaren. Zo’n algemeen verbindendverklaring (avv) heeft als voordeel dat de afspraken van toepassing worden op alle werknemers in de betreffende sector die onder de werkingssfeer van de cao vallen; ook als ze werken bij een werkgever die niet is aangesloten bij de werkgeverspartij(en) – in dit geval GGZ Nederland. FBZ is groot voorstander van het aanvragen van een avv, omdat voor alle werknemers dan dezelfde arbeidsvoorwaarden gelden.
Lees het volledige bericht op de site van FBZ of bekijk het themadossier CAO’s.
Psynip.nl

‘Sommige organisaties hebben belang bij regelgekte’
19 feb – Voor de steeds omvangrijkere berg administratieve lastendruk in de zorg zijn verschillende oorzaken aan te wijzen. Zo hebben sommige organisaties belang bij veel regels, zoals toezichthouders en zorgverzekeraars. Ook speelt het wantrouwen jegens zorgverleners een rol.
Bron: Skipr

Ggz-aanbieders en zorgverzekeraars starten horizontaal toezicht
15 feb – GGZ Nederland en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) starten een gezamenlijk project voor de invoering van horizontaal toezicht in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) en verslavingszorg. Zij hebben een landelijke projectgroep ingesteld voor de invoering van horizontaal toezicht in de sector.
Skipr.nl

“Ik ga commercieel”
De heerlijke post van Menno Oosterhoff die een goed beeld schetst van de huidige GGz ” Jarenlang vond ik marktwerking voor de ggz schadelijk, maar ik ga het nu omarmen. Je moet met je tijd meegaan. Met trots presenteer ik mijn bedrijfsplan:

Naam: Client Centraal
Geheime codenaam: Gebakken lucht. Krenten uit de pap.
Doelgroep: Mensen met een net begonnen, niet complexe, milde depressie, zonder suïcidaliteit of comorbiditeit. Volgens de DSM mag je al na twee weken van een depressie spreken, maar eerder aanmelden mag ook.
Rationale: Een aanzienlijk deel van de milde depressies geneest spontaan in de eerste drie tot zes maanden. Nu verdient niemand daar iets aan. Door mensen heel snel te zien kunnen we spontane genezing presenteren en laten betalen als het succes van onze behandeling.”
Lees verder hier

BASIS-GGZ BESPAART ZORG 260 MILJOEN EURO
9 feb – De behandeling van mensen met depressie en angststoornissen door de generalistische basis-ggz valt per cliënt ruim 2000 euro goedkoper uit dan een behandeling door de gespecialiseerde ggz in de tijd voordat dit nieuwe type zorg werd ingevoerd. Dat terwijl de resultaten hetzelfde zijn. Omdat er jaarlijks 125.000 patiënten met deze klachten worden behandeld kan doorverwijzing naar de basis ggz de Nederlandse zorg 260 miljoen euro per jaar besparen. Dat meldt Indigo.
nationalezorggids.nl

ZIN: ‘Zorgclustermodel ggz brengt risico’s met zich mee’
9 feb – Het zorgclustermodel, een belangrijk onderdeel van de nieuwe bekostiging van de geestelijke gezondheidszorg, brengt zowel kansen als risico’s met zich mee. Dat is de conclusie die het Zorginstituut Nederland (ZIN) trekt in een rapport over de nieuwe bekostiging.
Zorgvisie.nl

Regeldruk drijft psychiaters naar zzp-schap
29 jan – Het tekort aan psychiaters en psychologen begint uit de hand te lopen. In de ggz en in de verslavingszorg worden de wachtlijsten langer en langer omdat er te weinig personeel is. Er is geld nodig voor opleidingen en voor de differentiatie van taken van psychiaters naar hbo-opgeleid personeel, zegt GGZ Nederland. – Uhm, wat?? Hoezo HBO als de WO psycholoog me hiervoor beter geschikt lijkt..? Het artikel spreekt over een tekort aan psychiaters én psychologen.. Volgens mij hebben we die genoeg maar komen ze niet aan het werk door alle bezuinigingen en GZ-eisen!
Zorgwelzijn.nl

Zorgverzekeraars moeten meer doen om wachtlijsten ggz weg te werken
15 jan – Verzekeraars moeten veel actiever de wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) wegwerken. Dat zegt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in een rapport dat maandag naar de Tweede Kamer is gestuurd.
De wachttijden in de ggz overschrijden al langere tijd de norm die is vastgesteld. De norm verschilt per trajectonderdeel. Voor het aanmelden bij een ggz-instelling staat bijvoorbeeld maximaal vier weken. Maar op veel plekken moeten mensen veel langer wachten. Met name voor cliënten met autisme, persoonlijkheidsstoornissen, trauma en licht verstandelijke beperkingen in combinatie met ggz-problematiek, zijn de wachttijden lang.
Zembla.nl

Zorgaanbieder sluit minder vaak contract met verzekeraar
10 jan – Zorgaanbieders sluiten in steeds mindere mate contracten af met zorgverzekeraars. De verzekeringsmaatschappijen dreigen daardoor de grip op de kosten en kwaliteit te verliezen. Dat blijkt uit cijfers van de grote verzekeraars die de redactie van BNR heeft weten te bemachtigen. Met name in de wijkverpleging en de geestelijke gezondheidszorg (ggz) zijn er problemen.

Steeds meer instellingen binnen deze sectoren kiezen er voor om met geen enkele verzekeraar een contract te sluiten. Dat houdt in dat de verzekeraar geen controle heeft op de prijs, kwaliteit of doelmatigheid van de behandeling. Tegelijkertijd moet de verzekeraar volgens de wet wel minimaal 75 procent van de kosten vergoeden die de patiënt maakt. Daarnaast heeft de patiënt ook een eigen bijdrage van 25 procent op de nota.
Zorgwijzer.nl

162.000 Handtekeningen Regelgekte manifest GGz
Afgelopen november riep ik jullie via al mijn Social Media op om het manifest Regelgekte GGz te tekenen en met succes! Mag ik iedereen die getekend heeft bij deze HARTELIJK BEDANKEN!! Want inmiddels zijn er 162.000+ handtekeningen verzameld en hebben we de steun van de minister en de staatssecretaris. Tijd om woorden om te zetten in daden! Let’s go GGz, geen excuses meer!
365dayspositiveness

FNV: werkdruk in ggz overal veel te hoog
27 nov 2017 – De werkdruk in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) is veel te hoog, het ziekteverzuim is huizenhoog en het tekort aan geschoold personeel is nijpend. Dat zegt vakbond FNV in een reactie op het rapport van de IGJ over de kliniek Roosenburg in Den Dolder. Daar verbleef Michael P., de verdachte van de moord op Anne Faber.
Lees meer op Telegraaf.nl

Teken nu! Manifest Regelgekte GGz
16 nov – Sommige van jullie hebben wellicht al mijn Facebook of Snapchat post gezien, maar natuurlijk kan dit nieuws ook hier niet missen. Ik zou jullie allemaal willen vragen dit manifest te tekenen, niet alleen voor een goede zorg voor cliënten, maar ook omdat dit indirect zorgt dat startende psychologen niet aan het werk komen.
365dayspositiveness.nl

Zorgverzekeraars maken GGz kapot
2 okt – Zorgverzekeraars vorderen ten onrechte geld terug, verlagen de tarieven, leggen bij de zorginkoop allerlei eisen op en verhogen de administratieve lastendruk. Dat concludeert de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP) op basis van eigen onderzoek.
365dayspositiveness.nl